شرح وسیله

وضعیت: درحال فروش
120.000

در شرح وسیله محصول تجهیزات پزشکی باید موارد زیر در مورد محصول توضیح داده شود.

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل :

ﺷﻤﺎرە ﺛبﺖ ﻣﺤﺼﻮل :

کﻼس ﺧﻄﺮ  :

توضیحات مربوط به محصول شامل حیطه کاربرد ، اصول عملکردی ( قابلیتها ، ورودی و خروجی وسیله ، جامعه بیماران هدف )

حیطه کاربرد وسیله :

اصول عملکردی :

قابلیتها :

ورودی و خروجی وسیله :

جامعه بیماران هدف :

محدودیت های کاربرد وسیله :

 نقشه های فنی ، الکتریکی ، مکانیکی و … 

شرح اجزاء بردها و قطعات عملیاتی منضم به اطلاعات تصویری :

پیوست می باشد

لیست لوازم جانبی و دیگر تجهیزاتی که در ترکیب با وسیله استفاده خواهند شد : ندارد.

لیست نرم افزارهای مورد استفاده : ندارد.