فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

وضعیت: درحال فروش
تومان 140.000

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه که گاهی به آن CAPA نیز گفته می‌شود، یک استراتژی مدیریت کیفیت است که از فرآیندهایی تشکیل شده است که قصد دارند مسائل شناخته شده مانند عدم انطباق‌ها را تصحیح و از بروز آن جلوگیری کنند. رویکرد CAPA برای شناسایی و رفع نقص سیستماتیک و جلوگیری از تکرار مشکلات مداوم استفاده می شود.

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

هدف از تهیه و تدوین این روش اجرائی مشخص كردن نحوه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر روی عدم انطباق های بالقوه و بالفعل صورت گرفته در سازمان می باشد.

دامنه كاربرد این روش اجرائی شامل كلیه عدم انطباق های ایجاد شده بر روی خدمت ، فرآیند و سیستم و همچنین شكایات مشتریان و می باشد.

اقدام اصلاحی : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالفعل در سازمان را اقدام اصلاحی گویند.

اقدام پیشگیرانه : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالقوه در سازمان را اقدام پیشگیرانه گویند .

به منظور رفع علل بالقوه و بالفعل عدم انطباق ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه متناسب با آنها اتخاذ و اجرا می گردد. اتخاذ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه كه با هدف شناسائی عدم تطابق ها در خدمات درمانی ، مواد ، فرآیندها ، سیستم مدیریت كیفیت و یا شكایات مشتریان صورت می گیرد كه شامل اقداماتی به شرح ذیل می باشد :

4-1- اقدام اصلاحی در مورد شكایات مشتریان

4-2- اقدام اصلاحی در مورد عدم تطابقهای سیستم مدیریت كیفیت و مشاهدات ممیزی ها

4-3- اقدام اصلاحی در مورد عدم تطابقهای ایجاد شده در فرآیند ارائه خدمات

4-5- اقدام اصلاحی مربوط به زیر ساختها و محیط كار

بعد از انجام هر ممیزی در اثر بروز یکسری عدم انطباقات سیستمی در سازمان نماینده مدیریت نسبت به تعریف و پیگیری اقدام اصلاحی مربوطه اقدام نموده و تا اثر بخشی آن اقدام اصلاحی در مورد مربوطه پیگیری گردد .

درصورت دریافت شکایت ( کتبا یا شفاها ) از مشتری نسبت به تکمیل فرم اقدام اصلاحی مورد نظر از سوی نماینده مدیریت / مدیر کمیته شکایات / مدیریت اقدام میگردد .

درصورت بروز مشکل جهت خدمات فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه با کد فرم F013.00 جهت این موارد پرشده و پس از تکمیل آن توسط یا مدیر واحد مربوطه پیگیری/نماینده مدیریت تا اثر بخشی انجام میگردد .

لیست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در فرم F014.00 در سازمان ثبت و نگهداری می شود .


مراحل صدور و اقدام بر روی فرم اقدام اصلاحی/پیشگیرانه:

درخواست كننده : كلیه كاركنان سازمان


انجام دهنده اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه: در فرم مشخص می گردد.

تكمیل كننده فرم: نماینده مدیریت / مدیر واحد مربوطه


مسئول كنترل اثربخشی اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه: درخواست كننده / نماینده مدیریت / مدیر واحد مربوطه

مسئول پیگیری انجام اقدامات : نماینده مدیریت / مدیر واحد مربوطه


5- مسئولیت ها

5-1- مسئـولیت تشكیل تیـم جهت بررسی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با نماینده مدیریت / مدیریت می باشد.

5-2- مسئولیت پیگیـری اقدامـات اصلاحی و پیشگیرانه بر روی عدم انطباق های فرآیند خدمات با نماینده مدیریت می باشد.

6-توزیع نسخ

کلیه واحدها و بخش ها