متن فارسی ایزو45001 ویرایش 2018 ( ISO 45001:2018 ) استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

وضعیت: درحال فروش
600.000

بررسی اجمالی
متن فارسی ایزو45001 ویرایش 2018 ( ISO 45001:2018 ) استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

متن فارسی استاندارد ISO 45001 ویرایش 2018 ( ISO 45001:2018 ) استاندارد ایزو مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

متن فارسی استاندارد ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 45001:2018 ) استاندارد ایزو مدیریت سلامت شغلی و ایمنی.