مستندات نگهداری، حمل و حفاظت از محصول

وضعیت: درحال فروش
260.000

دستورالعمل نگهداری، حمل و حفاظت از محصول زمانی که محصول در انبارها نگهداری می شود و نیاز است شرایطی محیاء شود که محصول بصورتی در دما و شرایطی مناسب چیده شود که بر عملکرد و کارایی آن تاثیر منفی ایجاد نشود.