کنترل کیفیت مواد اولیه

وضعیت: درحال فروش
240.000

کنترل کیفی مواد اولیه (پایش اقلام و مواد ورودی) چیست؟

از مهم ترین کارهای واحد کنترل کیفیت، کنترل و پایش اقلام ور ودی به کارخانه مانند مواد اولیه و قطعات است کارشناسان کنترل کیفیت بایستی بر اساس طرح های کنترل که از قبل تهیه شده است و بر اساس معیارهای مشخص، اقدام به کنترل و بازرسی مواد ورودی نموده و از صحت آنها اطمینان یابند.