کنترل کیفی مواد اولیه

وضعیت: درحال فروش
380.000

کنترل کیفی مواد اولیه در قالب ورد و اکسل و قابل ویرایش است.

کنترل کیفی مواد اولیه چیست ؟

بعد از ورود مواد اولیه به انبار کارخانه نوبت به آن می رسد مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفی در چارچوب دستورالعمل و فرم ها و روش اجرایی مناسب کنترل کیفی بشود.