برچسب: دانلود اقدام اصلاحي و پيشگيرانه ایزو 13485

اقدام اصلاحي و پيشگيرانه ایزو 13485 تجهیزات پزشکیاقدام اصلاحي و پيشگيرانه ایزو 13485 تجهیزات پزشکی

18:18

هدف اين روش اجرايي، تشريح چگونگي روش اجرايي اقدام اصلاحي در شركت مي‌باشد. اين روش اجرايي براي انجام اقدام اصلاحي و پيشگيرانه  در محصول نهايي كاربرد دارد . چنانچه هر يک از شکايات مشتري توسط اقدام اصلاحي و يا پيشگيرانه پيگيري نشود، دلايل آن بايدتوسط شخصي كه مسئوليتش مي باشد تصويب  و ثبت شود. اطلاعات […]