اظهار نامه ارزيابي شركت

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
اظهار نامه ارزيابي شركت

اظهار نامه ارزيابي شركت

در راستاي كنترل برنامه هاي زمانبندي اجرائي پروژه ها ، استفاده از نرم افزارهاي رايج در بخش برنامه ريزي و آمار و اطلاعات انجام ميشود و متناسب با پيشرفت كنترلهاي لازم صورت مي گيرد. جهت رعايت برنامه زمانبندي كنترل هاي ميداني در مجل اجراي پروژه متناسب با پيشرفت پروژه صورت گرفته و علل و عوامل تاخير پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اصلاحات مورد نياز جهت بهينه كردن اجرا انجام مي شود.