دستورالعمل بررسي نمونه هاي اوليه ، و نمونه هاي خاص

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل بررسي نمونه هاي اوليه ، و نمونه هاي خاص

دستورالعمل بررسي نمونه هاي اوليه ، و نمونه هاي خاص

  • هدف :

مطابقت نمونه هاي اوليه ورودي با نقشه ها و استاندارد ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح پارامتر هاي توليدي.

  • محدوده اعتبار :

                    اين دستورالعمل براي واحد پذيرش (آزمايشگاه)معتبر مي باشد.

  • مسئوليتها :

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده واحد پذيرش (آزمايشگاه ) مي باشد.

4– كنترل مستندات :