دستورالعمل برنامه ریزی سيستم آموزشي

وضعیت: درحال فروش
 200.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل برنامه ریزی سيستم آموزشي

دستورالعمل برنامه ریزی سيستم آموزشي

1-     هدف:

از این روش اجرائی تشریح چگونگی ارائه آموزش به کارکنان جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی ایشان در زمینه فعالیت ها و وظایف آنها می باشد

2-   دامنه:

دامنه کاربرد این روش اجرایی برای تمامی کارکنان مؤثر بر کیفیت می باشد.

3-   مراجع:

روش اجرایی کنترل مدارک

4-   تعاریف:

4-1-    مهارت: میزان توانایی فرد جهت انجام نیازهای تعریف شده شغلی.

و …