دستورالعمل رعایت رازداری

وضعیت: درحال فروش
160.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل رعایت رازداری

دستورالعمل رعایت رازداری

. هدف: حصول اطمينان از  رعايت اصل رازداري و ارائه توصيه هاي لازم به پرسنل.

  1. دامنه كاربرد: اطلاعات شركت ، مشتريان و كار فرمايان و ساير ذي نفعان و اطلاعات بدست آمده در جريان فعاليتهاي بازرسي
  1. مسئوليتها :

مسئوليت بازنگري دستورالعمل فوق با كميته ايزو مي باشد ..

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده كليه واحدهاي ذيربط مي باشد .

مسئوليت حسن نظارت بر اجراي اين دستورالعمل برعهده نماينده مديريت در كيفيت مي باشد