دستورالعمل طرح بسته بندي محصول ميل پيچ (تورشن بار)

وضعیت: درحال فروش
140.000

1- هدف : تدوين بك دستورالعمل به منظور تعيين نحوه بسته بندي مناسب محصول مطابق با نيازنديهاي مشتري

2- محدوده اعتبار : اين دستورالعمل كليه فعاليتهاي مربوط به بسته بندي را در برمي‏گيرد

3- تعاريف: ندارد

3- مسئوليتها : مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده واحد انبارمحصول مي‏باشد.

4- كنترل مستندات :

1-4- تغييرات : براساس روش اجرايي كنترل مستندات