دستورالعمل كاليبراسيون كوليسها

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل كاليبراسيون كوليسها

دستورالعمل كاليبراسيون كوليسها

  • هدف :كاليبره نمودن تجهيزات اندازه گيري طولي
     2 – دامنه كاربرد: اين دستورالعمل براي واحد كاليبراسيون معتبر است.

     3- مسئوليتها: مسئو ليت اجراي دستورالعمل به عهده واحد كاليبراسيون ميباشد.

    4-  منابع و مراجع:  استاندارد ملي ايران بشماره 3129و 1980 و مفاهيم كاليبراسيون  اندازه گيري طول – شركت لكسر

   5- تعاريف:

1-5- ميزان خطاي وسيله اندازه گيري را عدم قطعيت مي گويند.