دستورالعمل مکاتبات

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل مکاتبات

دستورالعمل مکاتبات

1- هدف :  ثبت وارجاع و بایگانی نامه ها وارده وصادره و دیگر اسناد ومدارک فنی در شرکت سایبر از اهداف این دستورالعمل محسوب
می شود

2-دامنه کاربرد : کلیه مدارک و اسناد ونامه های صادره و وارده در شرکت فنی و مهندسی سایب می باشد.

3-روش انجام :

نامه های موجود در شرکت شامل دوبخش میشود: 1- نامه های دريافتي  2- نامه های ارسالي.

و …