دستورالعمل کالیبراسیون

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل کالیبراسیون

دستورالعمل کالیبراسیون

  • هدف

هدف از اين روش تشريح نحوه كنترل وسايل پايش ، اندازه‌گيري و آزمون موثر بر كيفيت جهت حصول اطمينان از قابليت و صحت عملكرد ابزارهاي اندازه‌گيري در شركت مارون پارس مي‌باشد

  • دامنه

دامنه اين روش اجرايي در بر گيرنده كليه وسايل پايش ، اندازه‌گيري و آزمون موثر بر كيفيت و تجهيزات مرجع مورد استفاده جهت كاليبراسيون مي‌باشد و مفاد اين روش اجرايي بايد توسط كليه پرسنل مرتبط در  واحدهاي مختلف رعايت و اجرا گردد.

  • تعاريف

3-1- كاليبراسيون : عبارت است از مقايسه يك وسيله با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي آن وسيله نسبت به آن استاندارد و تنظيم آن در مقايسه با استاندارد مربوطه.