دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد

دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد

1ـ هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل مشخص نمودن چگونگي پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و شاغل در پروژه های مختلف شرکت فنی و مهندسی سایبر می باشد

2ـ دامنه كاربرد : اين روش اجرائي در فعالیتهای شركت فنی مهندسی ……. در زمينه امور مالی و پرداخت حقوق پرسنل کاربرد دارد.

پركردن فرم استخدام به شماره FR13-01  که در آن توافق حقوق صورت گرفته است.

  1. هركس بيشتر ازيك ماه در شركت كار كند ، قرارداد وبيمه الزامي مي باشد.