روش اجرائي ارزیابی پیمانکاران

وضعیت: درحال فروش
180.000

بررسی اجمالی
روش اجرائي ارزیابی پیمانکاران

روش اجرائي ارزیابی پیمانکاران

روش اجرائي ارزیابی پیمانکاران.