روش اجرائي نحوه شناسائي خطر،ارزيابي ريسك و تعیین کنترلها

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
روش اجرائي نحوه شناسائي خطر،ارزيابي ريسك و تعیین کنترلها

روش اجرائي نحوه شناسائي خطر،ارزيابي ريسك و تعیین کنترلها

روش اجرائي نحوه شناسائي خطر،ارزيابي ريسك و تعیین کنترلها.