روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان

روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان

  • 1- هدف: هدف از اين روش تعيين نحوه ارزيابي عملکرد سيستم مديريت کيفيت مستقر شده در سازمان از طريق اندازه گيري رضايت مشتريان به منظور تشخيص ميزان برآورده نمودن الزامات موردنظر آنان مي باشد.
  • 2- دامنه كاربرد: محدوده اعتبار اين روش اجرائي به تفکيک دو مجموعه ذيل مي باشد:

1-2) مشتريان برون سازماني: کليه مشتريان خارج از سازمان که دريافت کننده خدمات و يا مصرف کننده محصولات توليدي شرکت مي باشند.