روش اجرايي برنامه ريزي توليد و مواد و كنترل موجودي

وضعیت: درحال فروش
200.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي برنامه ريزي توليد و مواد و كنترل موجودي

روش اجرايي برنامه ريزي توليد و مواد و كنترل موجودي

هدف : اطمينان از ايجاد يك سيستم مناسب برای برنامه ريزي و كنترل توليد و مواد كه تامين كننده خواسته هاي توافق شده مشتريان جهت توليد محصولات معين و مشخص مي باشد

محدوده اعتبار : كليه فعاليتهاي كه در جهت برنامه ريزي و كنترل توليد مواد و توسط واحدهاي خريد، برنامه ريزي و كنترل  توليد و مواد و توليد انجام مي گيرد را شامل مي شود