روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل و ارسال

وضعیت: درحال فروش
200.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل و ارسال

روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل و ارسال

روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل وارسال که طبق الزامات ایزو 13485 تهیه شده شامل روش اجرایی و فرم های مربوطه می باشد که سازمان می بایست در چارچوب آن انبارداری، بسته بندی، تحویل و ارسال را طبق استاندارد انجام دهد