روش اجرايي طراحی و اجرا و راه اندازی

وضعیت: درحال فروش
200.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي طراحی و اجرا و راه اندازی

روش اجرايي طراحی و اجرا و راه اندازی

  • هدف: ،تعيين روش انجام مراحل مختلف فرآيند روش اجرايي وطراحي و عملياتي، اجرا براي پروژه هاي مختلف در شركت فني ومهندسي ……. مي باشد
  • دامنه: دامنه كاربرد اين جدول شرح فرآيند، شامل بخشهاي برق، ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي، تاسيسات  و تجهيزات و پروژه هاي خاص مي باشد كه بوسيله مديران بخش، مديران ارشد، مديران پروژه،كارشناسان پروژه و واحد طراحي و واحد  برنامه ريزي و كنترل پروژه انجام مي گيرد.
  • تعاريف: