روش اجرايي طرحريزي پيش‌هنگام كيفيت محصول

وضعیت: درحال فروش
 200.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي طرحريزي پيش‌هنگام كيفيت محصول

روش اجرايي طرحريزي پيش‌هنگام كيفيت محصول

1)  هدف : هدف ازتدوين اين روش اجرائي حصول اطمينان ازاجراي صحيح طرح ريزي پيش هنگام كيفيت محصول(APQP)مطابق نيازمنديهاي   QS-9000براي محصولات توليدي شركت مي باشد

2) دامنه كاربرد : دامنه شمول اين روش اجرائي محصولاتي مي باشدكه مشتري تقاضاي ارائه مدارك PPAPواجرايAPQPراكرده است.

3)مفاهيم وعلائم  : لي اوتLay Out: مداركي هستندكه ازطرف مشتري ارائه شده ويادرشركت موجودمي باشندوبيان كننده وضعيت استقرار فرآيند يا نحوه مونتاژ محصول مي باشند.