روش اجرایی تصدیق کالای خریداری شده

وضعیت: درحال فروش
280.000

روش اجرایی خرید

برای توضیحات در مورد روش اجرایی خرید مقاله زیر را مطالعه فرمایید:

گردش كار خريد :

هرفرد در صورت نياز به كالا يا رسيدن اقلام به نقطه سفارش، با هماهنگي مدير واحد نسبت به تكميل فرم درخواست خريد اقدام مي نمايد .

پس از تهيه درخواست فوق و تاييد مدير عامل با هماهنگي مسئول خریدنسبت به انجام خريد از تامين كنندگان مجاز اقداممي گردد. در صورت عدم وجود تامين كننده مناسب مطابق دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان، تامين كننده مناسب انتخاب مي شود.

 تصديق اقلام خريداري شده :

– پس از خريد كالا مدير هرواحد و يا درخواست كننده،كالاهاي دريافت شده را مورد بررسي( از لحاظ  مشخصات ظاهري ،كمي،كيفي) مطابقت با درخواست خريد كالا قرار مي دهد.

مدير واحد مربوطه در صورت تاييد اقلام نسبت به دريافت  آنها  اقـدام مي نــمايـد و در غـير ايـن صـورت مراتب جهت عودت به مسئول خرید اعلام مي دارد.

پس از كنترل خريد ، مسئول خرید و تدارکات بند 3 فرم را كه ارزيابي فروشندگان كالا و يا خدمات است را تكميل مي نمايد . در صورتيكه رضايت خريد بالا باشد عرضه كننده در فهرست تامين كنندگان / پيمانكاران تاييد شده (ليست سفيد) باقي مي ماند .