فرم کنترل کیفی اقلام ورودی

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
فرم کنترل کیفی اقلام ورودی

فرم کنترل کیفی اقلام ورودی

کنتـرل و بازرسی مواد اولیـه ورودی

در این قسمت پس از بازرسی و کنترل چشمی محموله های ورودی مطابق با استانداردهای تدوین شده از ورودی ها نمونه برداری می شود و جهت کنترل و تست های نهایی به واحد کنترل کیفی شرکت انتقال می یابد تا پس از بررسی کامل بر روی تمامی پارامترهای موثر برکیفیت نسبت به آن تصمیم مناسب اتخاذ و تعیین تکلیف گردد.

کنتـرل و پایش حیـن تولیـد

در جهت کنترل و پایش فرآیند تولید محصولات، پس از شناسایی و ایجاد ایستگاه های کنترلی مناسب و پارامترهای موردنیاز علاوه بر پایش کیفیت محصولات واحدهای تولیدی نیز از روند و نتایج پایش ها بهره مند می شوند تا اصلاحات وبهبودهای مورد نیاز همواره و به صورت مستمر انجام شده و تولید محصولات نامنطبق به حداقل برسد. در این زمینه آزمایشگاه های شرکت نقش به سزایی داشته و نتایج پارامتر های کنترلی آن راهنمای فرآیندهای کنترل کیفی و تولید می باشد.