پلاک، لیبل و برچسب محصول

وضعیت: درحال فروش
 150.000

پلاک، لیبل و برچسب محصول از الزامات استانداردسازی فرآیندهای یک محصول می باشد.

همچنین پلاک، لیبل و برچسب محصول در ردیابی و فراخوان یک محصول نقش به سزایی ایفا می کند.