مستندات کنترل کیفی نهایی محصول

وضعیت: درحال فروش
340.000

بررسی اجمالی
مستندات کنترل کیفی نهایی محصول

کنترل کیفی نهایی محصول

کنترل کیفیت نهایی محصول شامل روش اجرایی و دستوالعمل و فرم هایی است که در آن به کنترل محصول از لحاظ کیفیت ساخت بعد از اتمام تمام مراحل مونتاژ و تست می پردازد.

همچنین کنترل کیفی نهایی محصول شامل شرایط بسته بندی و برچسب زنی و مدارک همراه نیز می باشد.