دستورالعمل پایش محیط کار در ایزو 13485


  • هدف و دامنه ایزو 13485 پزشکی :

هدف از تدوين اين روش اجرائي در ایزو پزشکی پاكيزگي محيط كار و پايش آن مي باشد و دامنه شمول آن كليه واحدهاي توليد، توزیع و خدمات و مرتبط باساخت محصولات شركت مي باشد.

  • مراجع :

  • تعاريف :

  • اقدامات :

مواردي كه بايستي در رابطه با پاكيزگي محيط كار در شركت تحت کنترل قرار داده شود به شرح زير مي باشد :

1- 4  : دستگاه ها

1-1 -4 : تميزي زير دستگاهها و غیره

برای دانلود ، آموزش یا پیاده سازی ایزو 13485 با ما تماس بگیرید.