مستندات آموزش

وضعیت: درحال فروش
340.000

بررسی اجمالی
مستندات آموزش

مستندات آموزش

آموزش کارکنان در یک سازمان یکی از الزامات استاندارد مربوطه است که باید چارچوب خاصی برای آن در نظر گرفته شود.