مستندات بازنگری مدیریت

وضعیت: درحال فروش
280.000

بررسی اجمالی
مستندات بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت چیست ؟

بازنگری مدیریت یک اصطلاح کاربردی و یکی از الزامات کلیدی در تمامی استانداردهای مدیریتی می باشد. در واقع در این بازنگری می بایستی نحوه مدیریت در پیش برد اهداف کیفی و کمی سازمان بررسی شود

تعاریف

  • بازنگری

مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9000، تعیین مناسب بودن، کفایت یا اثربخشی یک مورد برای دستیابی به اهداف تعیین شده است

  • بازنگری مدیریت

حصول اطمینان از کفایت، اثربخشی سیستم مدیریتی توسط مدیریت ارشد در دوره‌های زمانی از طریق بازنگری مدیریت انجام می‌شود

الزامات استانداردهای مدیریتی

بند 9-3 در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید از جمله:

  • ایزو 9001
  • ایزو 45001
  • ایزو 14001
  • و…

بند 5-6 در استاندارد ایزو 13485

اجرا

با توجه به اینکه ورودی‌های مختلفی مطابق با الزامات استاندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد عموما بازنگری این ورودی‌ها به دو صورت صورت می‌گیرد.

  • الف) برگزاری جلسه متمرکز

تمامی ورودی‌های توسط مسئولین فرآیند یا واحد تضمین‌ کیفیت جمع‌آوری شده و سپس در زمان‌های برنامه‌ریزشده(شش‌ماهه یا سالیانه) جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد مورد بازنگری قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود

  • ب) برگزاری جلسات تخصصی متناسب با هر ورودی

هر یک از ورودی‌ها یا ورودی‌های مرتبط در جلسات تخصصی بازنگری شده و سپس تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
این روش از اثربخشی بیشتری نسبت به روش الف برخوردار است در این روش در چندین جلسه مجزا هر یک از موضوعات بازنگری شده و گزارش ان به اطلاع مدیریت ارشد رسانده می‌شود. به عنوان مثال جلسات بهبود کیفیت، جلسات CRM ، جلسات منابع انسانی و …..

مستندات

تدوین روش اجرایی در برخی از استانداردهای مدیریتی نظیر ایزو 13485 الزام است و تصمیمات اتخاذ شده در فرم صورتجلسه ثبت و نگهداری می‌شود.

  • روش اجرایی بازنگری مدیریت
  • فرم صورتجلسه

مدیران ارشد تنها از طریق بازنگری مدیریت می‌تواند از موانع اجرای موثر سیستم مدیریتی مطلع شده و تصمیمات لازم جهت بهبود سیستم مدیریتی را اتخاذ نماید.