خط مشی کیفیت

وضعیت: درحال فروش
150.000

خط مشی کیفیت یا بیانیه مدیریت کیفیت (Quality policy) سندی است که در سیستم مدیریت کیفیت توسط مدیریت ارشد سازمان تدوین می‌شود و رهنمودها و سیاستهای سازمان را در مورد کیفیت بیان می‌کند. این سند یکی از موارد مدیریت استراتژیک است.

خط مشی کیفیت چیست؟

برای توسعه یک سیستم مدیریت کیفیت که به سمت اثربخشی و نتایج مثبت کار می‌کند، سازمان‌ها باید صراحتاً هدف، زمینه، جهت استراتژیک و سیاست و اهداف خود را تعریف کنند. در کنار هم, این موضوعات اساسی پایه پیشرفت و موفقیت را تشکیل می‌دهند. بیانیه مدیریت کیفیت یک قطعه کلیدی برای دستیابی به انطباق با استانداردهای ایزو است.

بیانیه  خط مشی باید با تمام اعضای تیم قابل درک باشد و قابل درک باشد. در طی ممیزی صدور گواهینامه، ثبت کننده از کارمندان خواسته است تا درباره خط مشی کیفیت شرکت خود به آنها بگوید، و انتظار می رود که بتوانند موضوعات اصلی خط مشی و نحوه ارتباط آنها با اقدامات روزمره خود را به طور مختصر توضیح دهند که نشان می دهد این موضوع به خوبی درک شده است. لازم نیست که آن‌ها کلمه را کلمه به کلمه بخوانند ، اما بسیار مهم است که آنها بتوانند درک خود را از اهداف سیاست نشان دهند.

به دلیل اهمیتی که خط مشی در موفقیت سیستم مدیریت کیفیت دارد به طور کلی نوشتن یک سیاست گذاری و خط مشی باعث ایجاد اضطراب زیادی برای مدیران پروژه به خصوص آن هایی که برای ممیزی حاضر می شوند می شود .

طبیعتاً، آن‌ها به دنبال نمونه‌هایی از سیاست‌های کنترل کیفیت، نمونه‌های سیاست کیفیت، و اطلاعات در مورد قالب سیاست کیفیت مناسب هستند تا اطمینان حاصل کنند که آنها آمادگی کامل برای رعایت الزامات انطباق و دستیابی به گواهینامه را دارند.

اما این چیزی بیش از فقط یافتن نمونه ای از سیاست مدیریت کیفیت خوب، کپی کردن آن و فراخوانی آن است. برای ایجاد یک سیاست کیفیت که برای شما کار می کند و راهنمایی برای شرکت شما برای دیدن پیشرفت واقعی ارائه می دهد، شما باید عمیق کاوش کنید تا کشف کنید که چه چیزی شرکت را در هسته خود هدایت می کند هدف، مسائل و اهداف.

با ارزیابی کسب‌وکار خود در ریشه‌های آن شروع کنید:

هدف: دلیل اصلی که یک سازمان وجود دارد.

زمینه: مسایل داخلی و خارجی که بر شرکت و طرف‌های درگیر در آن تاثیر می‌گذارند.

جهت استراتژیک: مسیر مورد نظر برای سازمان به عنوان یک کل

با توجه به کشف شما، شما خط مشی کیفی کیفیت خود را ارائه می دهید.

طبق تعریف سازمان ایزو: خط مشی کیفیت: بیانیه کلی تعهد سازمان به کیفیت می باشد.

پس از آن، شما برای تعیین اهداف کیفیت برای سازمان خود از بیانیه خط مشی کیفیت خود استفاده می کنید.

اهداف کیفیت: نتیجه مطلوب، قابل اندازه گیری در رابطه با کیفیت باشد.

ایجاد یک بیانیه سیاست مدیریت کیفیت معنادار بیش از نوشتن یک شعار است.

این اظهارنامه به دقت ایجاد شده باید به روشنی بیان کند که این موضوعات اساسی چگونه بر خروجی شرکت تاثیر می‌گذارند و باید برای حفظ سازمان پاسخگو باشند تا بتوانند به انتظارات بیان‌شده دست یابند. این استاندارد مستلزم این است که این بیانیه نوشته، مستند، ابلاغ شده، و توسط مدیریت ارشد اجرا شود با اهداف و قواعدی که از سطح بالایی از دانش و تجارب ریشه در رشد این شرکت حاصل شده است.
این بیانیه همچنین باید به وضوح از جهت استراتژیک شرکت حمایت کند و به عنوان پایه ای برای ایجاد اهداف کیفیت باشد (به این ترتیب، هنگامی که یک هدف را تعیین می کنید، باید در راستای اهداف کلی سیاست باشد). اطمینان حاصل کنید که تعهد شرکت شما برای برآورده کردن تمام الزامات مورد نیاز و تعهد شما به ادامه بهبود سیستم مدیریت کیفیت شما باشد.
با استفاده از مستندسازی، خط مشی کیفیت باید به روز باشد و حفظ شود و به راحتی در دسترس تمامی طرفین ذی‌نفع قرار گیرد. ضروری است که همه کارکنان این سیاست را درک کنند، بنابراین دسترسی آسان کلید است.

طبق تعریف ارایه شده در استاندارد ISO 9001:2015 خط مشی در بند ۵-۲-۱ و ۵-۲-۲ ارایه شده است .

تعریف خط مشی کیفیت طبق استاندادر ۹۰۰۱ :

۵-۲-۱: خط مشی:

مدیریت ارشد باید یک خط مشی کیفیت را ایجاد پیاده سازی و نگه داری نماید که :
الف)بامقصدوماهیت سازمان متناسب بوده وجهت گیری استراتژیک سازمان را نیزپشتیبانی کند.
ب)چارچوبی رابرای تعیین اهداف کیفیت فراهم نماید.
ج)شامل تعهدبه برآورده کردن نیازمندیهای قابل کاربرد باشد.
د)شامل تعهدبه بهبودمداوم سیستم مدیریت کیفیت باشد.

۵-۲-۲: اطلاع رسانی خط مشی :

خط مشی کیفیت باید:

الف) درقالب اطلاعات مستنددردسترس بوده ونگهداری شود.
ب) دردرون سازمان اطلاع رسانی،درک وبکارگرفته شود.
ج) به صورت مناسبی دردسترس طرف های ذینفع مربوطه باشد.