دستورالعمل برخورد با حوادث غيرمترقبه

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل برخورد با حوادث غيرمترقبه

دستورالعمل برخورد با حوادث غيرمترقبه

1 هدف

هدف از تهيه اين مدرك حصول اطمينان از آمادگي شركت در برخورد با حوادث غيرمترقبه و تداوم تامين محصول به مشتري در شرايط غيرعادي مي باشد

2- دامنه کاربرد

اين طرح شامل اقدامات شركت در تامين محصول مشتري در شرايط غيرعادي هنگام بروز حوادث غيرمترقبه (به استثناي بلاياي طبيعي) و نحوه روبرو شدن در شرایط بحرانی در تولید مي شود.

3- مسئوليت

مسئوليت اجراي اين طرح به عهده مدیر کارخانه و با همكاري ساير مديران مي باشد.

در موارد حاد بنابه تشخيص مدیر کارخانه (مواردي خارج از طرح) مديريت ارشد شركت در مورد انجام اقدامات واكنشي تصميم گيري مي نمايد.