روش اجرایی کنترل حوادث و شبه حوادث

وضعیت: درحال فروش
160.000

موارد نا ایمن به عنوان رویداد محسوب نمی شوند بلكه فاکتورهایی جهت ایجاد رویداد میباشند. افزایش موارد ناایمن میتواند کارگاه را به سمت شبه حوادث یا بروز حوادث کوچك و با افزایش به سمت حوادث بزرگ و در نهایت به بروز یك فاجعه هدایت کند.

عموما حوادث، زنجیرهای از موارد )شرایط و رفتار( ناایمن می باشند که به وسیله شناسایی و کاهش موارد ناایمن میتوان از بروز حوادث و سوانح جلوگیری کرد و یا نرخ ایجاد حوادث را کاهش داد. نوشتن وگزارش موارد ناایمن یكی از بهترین راه کارها و شیوه ها جهت آموزش شناسایی و ارزیابی خطرات به افراد می باشد.

گزارش نكردن موارد ناایمن باعث می شود تمامی نقاط ضعف یك عملیات، فعالیت و وظیفه دیده نشود و بنابراین اقدامات اصلاحی لازم نیز صورت نپذیرد. این بدان معنی است که ریسك آن فعالیت هیچ گاه به طور کامل کنترل نمی شود.

با ارایه گزارش فعالیت ناایمن می توان:

  • سطح ریسك موجود در محیط کاری را ارزیابی کرد
  • اهداف جدیدی را برای بهبود سطح HSE در سازمان تعریف کرد.
  • حمایت مدیران را در اجرای اقدامات اصلاحی به کار گرفت.