فرم های مواد اولیه (BOM)

وضعیت: درحال فروش
150.000

فرم های مواد اولیه در ایزو (BOM) شامل چهار نمونه فرم پرشده برای محصولات مختلف است که هر فرم جهت نگهداری مواد اولیه هر محصول برای بایگانی در مستندات ایزو 13485 استفاده می شود.