فرم های میتینگ ایزو

وضعیت: درحال فروش
160.000

فرم های میتینگ ایزو یا فرم هایی که در جلسات ممیزی استفاده میشود که شامل نه عدد فرم نمونه ممیزی توسط مشاور یا مسئول فنی است، که سازمان ممیزی شونده را در حین اجرا تا تائید نهایی الزامات ایزو بررسی کرده اند.