فرم کنترل کیفی مواد اولیه ورودی

وضعیت: درحال فروش
130.000

فرم کنترل کیفی مواد اولیه

در زمان ورود مواد اولیه به کارخانه می بایستی فرمی در نظر گرفته شود تا اینکه مواد اولیه از لحاظ مقدار و معیارهای کیفی پایش گردد و ردیابی مواد اولیه در سازمان ثبت گردد.