مستر لیست ایزو

وضعیت: درحال فروش
260.000

مستر لیست ایزو یا فایل یا مستندی که تمامی مستندات استانداردسازی در آن لیست شده در واقع مستندی است که تمامی مستندات سازمانی ایزو 13485 ویرایش 2016 به همراه تمامی لینک ها و کد اسناد و شرح واحدهای سازمانی ایزو 13485 می باشد.