مستندات مميزي داخلي کيفيت

وضعیت: درحال فروش
380.000

بررسی اجمالی
مستندات مميزي داخلي کيفيت

مستندات مميزي داخلي کيفيت

دستورالعمل مميزي داخلي کيفيت شامل روش اجرایی ممیزی کیفیت و تمامی فرم ها و جداول برای ممیزی داخلی واحدهای مختلف می باشد تا درصورت عدم انطباق واحدها و کارکنان مختلف با الزامات ایزو توسط نماینده مدیریت فرم اقدام اصلاحی برای واحد مورد نظر پرشود.

مقاله در حال نگارش