هشدارهای توصیه ای

وضعیت: درحال فروش
150.000
هشدارهای توصیه ای محصول چیست ؟
هشداري که سازمان پس از تحویل محصول ، جهت ارائه اطلاعات تکمیلی یا اضافی و مشاوره در اقدامی که باید انجام گیرد جهت موارد زیر صادر میکند:
استفاده از محصول
تعمیر محصول
انبارش محصول